Zdrojová evidencia

Názov športového klubu/združenia:                Vranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou

Presná adresa:                                                        Boženy Němcovej 2575, 093 01 Vranov nad Topľou

Právna forma:                                                         Občianske združenie

IČO:                                                                            17 076 161

DIČ:                                                                            2020635584

Bankové spojenie:                                                  VÚB banka a.s., pobočka Vranov n. T.
Bežný účet:                                                               SK19 0200 0000 0016 7573 7558
Mobil kontaktnej osoby:                                       0918 428 313
Meno a priezvisko:                                                 JUDr. Anton Hajduk, predseda
E-mail:                                                                       vstk.vranov@gmail.com

Webová stránka:                                                    www.vstk-vt.xyz

Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko:                                                JUDr. Anton Hajduk, predseda
Elektronická adresa:                                             vstk.vranov@gmail.com

Kontrolór:                                                                  nemá

Druh športovej aktivity
(športové odvetvie) športový oddiel:                stolný tenis

Počet členov k 01.09.2018 po jednotlivých oddieloch:   96 z toho 13 členov

Zoznam členov:                                                      Zoznam členov

Zoznam mládeže:                                                  Zoznam mládež

Výška členského príspevku:                               150 Eur/ročne

Dátum úhrady čl. príspevku:                              do 30.09. bežného roka

Príslušnosť k športovým organizáciám:          SSTZ, VsSTZ, OSTZ

Zoznam športových súťaží:                                 Extraliga mužov, 2. liga mužov, 3. liga mužov, 4. liga mužov, 5. liga mužov

 Jedinečný identifikátor osoby:                          12603

 Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov:  Áno

 Označenie zdrojovej evidencie:                        VSTK Vranov n. T.